Процедура за избор на изпълнител при изпълнение на обект № BG-RRP-3.004-1644-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I – Геодезическа GNSS RTK система -1 бр.,

Обособена позиция II – Софтуер за анализ на електроенергийната система -1 бр.

Срок за подаване на оферти – 27.11.2023 г.

Scroll to Top