Процедура по програма BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I – Система за измерване и анализ на разпределителните мрежи – 1 бр., Обособена позиция II – Геодезическа GNSS RTK система -1 бр., Обособена позиция III – Система за изпитване на ел. оборудване – 1 бр., Обособена позиция IV – Система за тестване на прекъсвачи – 1 бр., Обособена позиция V – Софтуер за анализ на електроенергийната система – 1 бр., Обособена позиция VI – Софтуер за проектиране – 3 бр. и Обособена позиция VII – Софтуер за оразмеряване на заземителни системи – 1 бр.

Deadline for submitting offers – 01.08.2023

Separate position II – Software for analysis of the power system -1 pc.

Deadline for submitting offers – 27.11.2023

Scroll to Top