За нас

История

„ПСС България” ООД е частна компания създадена през 2009г. с основна цел предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в областта на електроенергетикат

Екип от млади и опитни специалисти предлага решения на проблеми в зависимост от нуждата и изискванията на клиента.

Ние даваме най-добрите решения за проектиране, доставка, монтаж, пусково-наладъчни изпитания и въвеждане в експлоатация на обекти в преносната и разпределителната мрежа на електроенергийната система.

„ПСС България” ООД като коректен партньор изпълнява професионално, качествено и стриктно  поетите ангажименти.

Наши клиенти са: Държавни структури в областта на електроенергетиката; Частните електроразпределителни дружества; Водно-електрически централи; Централи за енергия от възобновяеми източници; Индустриални предприятия, електро-изграждащи и строителни компании и др.

 

Компанията е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за дейностите, които извършва. „ПСС България“ ООД е сертифицирана от водещата в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране Transpacific Certifications Limited.

Политика по качество

С цел постигане на целите по качеството, фирма „ПСС България“ внедри система за „Управление на качеството“ – по стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Тя представлява съвкупност от организационна структура, процеси и необходими ресурси за осъществяване на управлението на организацията.

С цел поддържане на висок стандарт на качество за осигуряване и гарантиране безопасност на изгражданите и обновявани обекти, фирма „ПСС България“ ООД е разработила и внедрила система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001 и политика по качеството за по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите.

Регламентираните правила и последователност при изпълнение на дейностите произтичащи от Системата за управление на качеството са задължителни за всеки служител на фирмата.

Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на висококвалифицирани и подходящо обучен персонал, подлежащ периодично на опресняване на знанията и повишаване на квалификацията.


При изпълнение на производствените дейности „ПСС България“ ООД задължително спазва действащите международни и в страната стандарти и нормативни актовe.

Ръководството и лично Управителя на „ПСС България“ ООД е ангажирано да осигуряват подходящи условия за ефективно функциониране и постоянно подобрение на Системата за  управление на качеството с цел изпълнение на дефинираната Политика по качеството и поетите задължения към нашите клиенти.

Спецификата на реализираните от „ПСС България“ ООД дейности се характеризират с разнообразие на предлаганите продукти/услуги и използвани материали, а това изисква много добра квалификация на персонала, познаване на съвременните тенденции при използването на съвременни материали и технологиите за използването им в областта на електроенергетиката.

Референции

Сертификати

Scroll to Top